Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΕΤΕ-Eurobank: Τα "ντεσού" του γάμου

Δίκαιη από οικονομικής άποψης χαρακτηρίζει την δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank το οποίο συνεδρίασε σήμερα 11/1.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurobank:...Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Eurobank), αφού έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ETE) προς τους Μετόχους της Eurobank, συνεδρίασε σύμφωνα με το νόμο και διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επί της προτάσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της ΕΤΕ σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, τις εκθέσεις των συμβούλων της Eurobank, Deutsche Bank AG, London Branch και Goldman Sachs International, καθώς και τη γνώμη (fairness opinion) της επενδυτικής τράπεζας του ομίλου Barclays Bank PLC επί της σχέσης ανταλλαγής, για τα οποία γίνεται αναφορά στην πλήρη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέληξε συνοπτικά στο ακόλουθο συμπέρασμα:


1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Νόμου λαμβανομένου υπόψη και του από 19 Δεκεμβρίου 2008 διευκρινιστικού σημειώματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(β) βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους των σχέσεων ανταλλαγής που υπολογίστηκαν βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, και

(γ) είναι δίκαιο από οικονομικής άποψης (fair from a financial point of view). 
2. Επιπλέον, μέσω της Δημόσιας Πρότασης, δίδεται η δυνατότητα στους Μετόχους να καταστούν τελικά μέτοχοι ενός διευρυμένου σχήματος με συστημική παρουσία στα περισσότερα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, κατά συνέπεια, να καρπωθούν τα οφέλη που η ΕΤΕ αναμένει να προκύψουν από τη συγχώνευση δια της απορρόφησης της Eurobank μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Η ΕΤΕ έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι συνέργειες θα προκύψουν κυρίως από το συνδυασμό των δύο οργανισμών, την ενοποίηση των υποδομών και συστημάτων, καθώς και την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.

Η δημιουργία του νέου ομίλου αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο οργανισμών, ιδιαιτέρως δε του προσωπικού, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων των εργαζομένων με βάση αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ, όπως αναφέρει στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο της η ΕΤΕ, ο ενιαίος όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αλλαγές να έχουν τη μικρότερη δυνατή κοινωνική επίπτωση.


Η δημόσια πρόταση 
Στο κλείσιμο του 20% περίπου των καταστημάτων στην Ελλάδα και του 25% των καταστημάτων στην Ευρώπη καθώς και σε μείωση προσωπικού θα προχωρήσει ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζαςσε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της δημόσιας προσφοράς στους μετόχους της Eurobank που θα του επιτρέψει να απορροφήσει την τράπεζα.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, τους όρους του οποίου αποκάλυψε το Euro2day, η διοίκηση της Εθνικής σκοπεύει να προχωρήσει στην απορρόφηση της Eurobank αφού βέβαια ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων των δύο τραπεζών καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου.

Ο νέος όμιλος θα φέρει την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα έχει με βάση τα στοιχεία 30/9 συνολικό ενεργητικό €174,2 δισ. δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών €113 δισ. και καταθέσεις €84,6 δισ.

Στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του διευρυμένου με την προσθήκη της Eurobank ομίλου ΕΤΕ, θα παραμείνουν σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς κατέχοντας αντίστοιχα τις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και η επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο όμιλο θα βασισθεί στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» («best of both») μεταξύ των στελεχών των δύο ομίλων.

Όπως έχει ήδη δηλώσει η διοίκηση της Εθνικής η απορρόφηση της Eurobank θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργειών της τάξης των 570 με 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015 και έπειτα.

Οι συνέργειες θα προκύψουν από τα εξής:
- Το συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών
-Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών
-Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
- τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου
-Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του ενιαίου ομίλου
- Την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.


Επικάλυψη 80% στο δίκτυο ΕΤΕ- Eurobank σε Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, κύρια πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ΑΤΜs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη Ν. Α. Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ, ενώ υπάρχει γύρω στο 80% επικάλυψη του δικτύου καταστημάτων της Eurobank με αυτό της ΕΤΕ. Θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία, είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.


Θα κλείσουν περίπου 180-185 καταστήματα
Στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο ότι θα κλείσει περίπου το 20%, ήτοι περίπου 180 με 185 καταστήματα, ενώ από τα συνολικά 2.000 ΑΤΜs του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου 20%.

Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργειών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα μεταξύ των δύο τραπεζών).


Θα μειωθεί το προσωπικό σε διοίκηση και θυγατρικές
Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου. Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία του στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της παρουσίας του σε αυτές, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.

Το σύνολο του Ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος, αναφέρει η ΕΤΕ στο πληφοροριακό δελτίο, έχει ήδη προσανατολιστεί σε εκτενή μέτρα αποτελεσματικής διαχείρισης και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα ο νέος διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ σκοπεύει να χειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης με τον πλέον ευέλικτο τρόπο με στόχο να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες.


Λουκέτο και στο 25% του δικτύου καταστημάτων στην Ν. Α Ευρώπη
Σε ό,τι αφορά στη Ν.Α. Ευρώπη και τις εκεί θυγατρικές, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συνέργειες κόστους που θα ανέρχονται στα €95 εκατ. ετησίως από το τέλος του 2015.

Εκτιμάται ότι από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25% εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία. Τέλος, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο Τράπεζες που θα αναλάβει την διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησης των δύο Τραπεζών σε έναν ενιαίο όμιλο.


http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/750687/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: